Nationaal Milieubeleidsplan

by

Het Nationaal Milieubeleidsplan is een plan voor de komende acht jaar waarvan de eerste vier jaar uitgebreider zijn uitgewerkt dan de laatste vier. In de wet milieubeheer wordt vermeld dat het plan gericht is op het realiseren van duurzame ontwikkeling en betrekking moet hebben op de kwaliteit van het milieu. Het gaat hier om de beoogde resultaten omtrent het voorkomen en beperken van de gevolgen van menselijke activiteiten op de verontreinigingen en aantasting van het milieu, het aanduiden van de gebieden die beschermd moeten worden, de termijnen waarbinnen de beoogde resultaten bereikt dienen te worden en als laatste wat de financiële, economische en ruimtelijke gevolgen zijn van het beleid (Nelissen, 2000).

Het eerste Nationaal Milieubeleidsplan kwam tot stand door de aandacht voor het milieu naar aanleiding van het Brundt- land-rapport Our common future. Een nationaal milieubeleidsplan heeft de bescherming van het milieu tot doel. In het eerste milieubeleidsplan uit 1989 werd de nadruk gelegd op duurzame ontwikkeling door terugkoppeling van milieueffecten aan de bron door kringloopbeheer, minder energie input en een betere kwaliteit. In dit eerste plan hebben de ministeries van VROM, LNV, EZ en V&W doelstellingen geformuleerd die in 2010 bereikt moeten worden en 220 acties beschreven hoe de tussendoelstellingen van 1995 bereikt kunnen worden. Ook kwam de integratie met andere beleidsterreinen aan bod. Het eerste NMP werd door de val van het kabinet niet doorgevoerd en werd al in 1990 gewijzigd in het NMP+. De belangrijkste wijzigingen hierin waren een grotere aan- dacht voor verzuring, het beperken van de CO2-uitstoot, meer geld, personeel en een betere organisatie bij onder andere ge- meenten om het beleid juist uit te kunnen voeren. Daarnaast was er meer aandacht voor financieel-economische instrumenten (Cramer et al., 1994).

Vanaf het eerste NMP zijn er vier NMP’s uitgebracht. De laatste stamt uit 2002 met als titel Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid. Hierin komen zeven grote milieuproblemen naar voren: verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, overex- ploitatie van natuurlijke hulpbronnen, bedreigingen van de gezondheid, bedreiging van de externe veiligheid, aantasting van de leefomgeving en mogelijke onbeheers- bare risico’s. Het NMP geeft handvatten om binnen dertig jaar de negatieve invloed op het milieu te stoppen en de zeven problemen aan te pakken door grote veranderingsprocessen waarin de overheid met de markt en de maatschappij samenwerken om te streven naar een volledig duurzame ontwikkeling (Ministerie van VROM, 2001; 2006).

Na het verschijnen van het laatste NMP is men overgegaan op een Toekomstagenda Milieu. Deze is verschenen in 2006 en geeft een aanpak weer van milieuproblemen waarbij de kosten en baten uitgebreid worden overwogen. Ook komt de samenwerking met de markt en de bevolking nog meer tot uiting door te focussen op innovatie, investering en herkenbaarheid voor de burger (Ministerie van VROM, 2006).

Advertenties

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: